The amazing Sonian Forest

EN

The Sonian Wood Cooperative works with forest owners, sawmills, carpenters and other partners to keep the wood from the Sonian Forest as local as possible. 

The Sonian Forest is a unique periurban ecosystem of approximately 5000 hectares just outside of Brussels, the Capital of Europe. The forest hosts spectacular groves of hardwood trees (mostly beech and oak) and has been recognised as UNESCO World Heritage site in 2017.

Every year, a careful selection of trees is felled and replaced by new ones to adapt the forest to climate change, to increase biodiversity and to produce timber. Currently most of this wood is exported to Asia, producing a negative environmental footprint and hardly any local value. The Sonian Wood Coop. works with local partners to use this wonderful resource for projects in architecture, construction, design and art.

FR

La Sonian Wood Cooperative travaille avec des propriétaires forestiers, des scieries, des charpentiers et d’autres partenaires pour garder le bois de la forêt de Sonian aussi local que possible.

La forêt de Soignes est un écosystème périurbain d’environ 5000 hectares juste à l’extérieur de Bruxelles, la capitale de l’Europe. La forêt abrite des peuplements spectaculaires de feuillus (principalement du hêtre et du chêne) et a été reconnu comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2017.

Chaque année, une sélection d’arbres faite avec soins est abattue et remplacée par de nouveaux sujets pour adapter la forêt au changement climatique, augmenter la biodiversité et produire du bois. Actuellement, la plus grande partie de ce bois est exporté vers l’Asie, produisant une empreinte environnementale négative et quasi aucune valeur locale. La Sonian Wood Coop. travaille avec des partenaires locaux pour utiliser cette merveilleuse ressource pour des projets architecturaux, de construction, de design et d’art.

NL

De Sonian Wood Cooperative werkt samen met boseigenaars, zagerijen, timmerlieden en andere partners om het hout uit het Zoniënwoud zo lokaal mogelijk te houden.

Het Zoniënwoud is een uniek randstedelijk ecosysteem met ongeveer 5000 hectare net buiten Brussel, de hoofdstad van Europa. Het bos herbergt spectaculaire loofbomen (voornamelijk beuk en eik) en is in 2017 erkend als UNESCO werelderfgoed.

Elk jaar wordt een zorgvuldige selectie van bomen gekapt en vervangen om het bos aan te passen aan klimaatverandering, de biodiversiteit te vergroten en om hout te produceren. Momenteel wordt het grootste deel van dit hout naar Azië geëxporteerd, wat een negatieve ecologische voetafdruk genereert en nauwelijks lokale waarde oplevert. De Sonian Wood Coop. werkt samen met lokale partners om zo deze waardevolle hulpbron te gebruiken voor architectuurprojecten en in constructie, ontwerp en kunst.

A cooperative to keep the wood local

EN

We consider the Sonian Forest as a common good that needs to be managed with respect and responsibility. To create a local alternative to the export of Sonian wood to Asia, the cooperative was launched in 2019. The initiative quickly received widespread support from citizens, public authorities and local companies in all three Belgian regions. More than 270 citizens and companies helped us to launch our first operations by investing a total of 26.980 euros in our first crowdfunding campaign. Thanks to this support, we acquired a first batch of beech and oak wood in march 2020.

The mission of the Sonian Wood Coop. is to relocate the transformation of the wood from the Sonian Forest. We closely cooperate with different commercial and non-commercial partners along the value chain and organise the sustainable production of local high-quality wood. From the sale of standing trees to the final use in architecture or design projects, our job is to make sure that all steps along the way are as sustainable, local and fair as possible.

FR

Nous considérons la forêt de Soignes comme un bien commun qui doit être géré avec respect et responsabilité. Afin de créer une alternative locale à l’exportation de bois de la forêt de Soignes vers l’Asie, la coopérative a été lancée en 2019. L’initiative a rapidement reçu un large soutien des citoyens, des pouvoirs publics et des entreprises locales dans les trois régions belges. Plus de 270 citoyens et entreprises nous ont aidés à lancer nos premières opérations en investissant au total 26.980 euros dans notre première campagne de crowdfunding. Grâce à ce soutien, nous avons acquis un premier lot de bois de hêtre et de chêne en mars 2020.

La mission de la Sonian Wood Coop. est de relocaliser la transformation du bois de la forêt de Soignes. Nous coopérons étroitement avec différents partenaires commerciaux et non commerciaux le long de la chaîne de valeur et organisons la production durable de bois local de haute qualité. De la vente d’arbres sur pied à l’utilisation finale dans des projets d’architecture ou de design, notre travail consiste à s’assurer que toutes les étapes le long du chemin soient aussi durables, locales et équitables que possible.

NL

We beschouwen het Zoniënwoud als een gemeenschappelijk goed (commons) dat met respect en verantwoordelijkheid beheerd moet worden. Om een ​​lokaal alternatief te creëren voor de export van het Zoniënhout naar Azië, werd de coöperatie opgericht in 2019. Het initiatief kreeg al snel brede steun van burgers, overheden en lokale bedrijven binnen alle drie Belgische gewesten. Meer dan 270 burgers en bedrijven hebben ons geholpen onze eerste activiteiten te lanceren door in totaal 26.980 euros te investeren in onze eerste crowdfunding campagne. Dankzij deze steun konden we in maart 2020 een eerste partij beuken- en eikenhout aankopen.

De missie van de Sonian Wood Coop. is om de transformatie van het hout uit het Zoniënwoud te herlokaliseren. We werken nauw samen met verschillende commerciële en niet-commerciële partners die deel uitmaken van de waardeketen en organiseren de duurzame productie van lokaal hoogwaardig hout. Van het verkoop van staande bomen tot het uiteindelijke gebruik in architectuur of ontwerpprojecten, is het onze taak om ervoor te zorgen dat alle stappen onderweg zo duurzaam, lokaal en eerlijk mogelijk verlopen.

Board

Benjamin Moncarey – Director of Operations.
Woodworker and designer, founder of Walden Project.
Stephan Kampelmann – Managing Director. 
Economist and expert on circular economy at the Université libre de Bruxelles.
Marco Kooistra – Director.
Expert in business development of companies dedicated to sustainability and climate change adaptation.

Team

Adrian Vickery Hill – Strategic Communications.
Passionate planner and designer based in Brussels, the city he loves.
Hanne Van Reusel – Community Manager.
PhD in architecture focusing on the development of commons.
Martin Ishimwe Ligtenberg – Operations.
Architect, loves forests and wood.

Organisation

EN

The Sonian Wood Coop. is established as a cooperative company under Belgian law. We are a social and democratic enterprise and this is reflected in our statues: all members of the cooperative have equal voting rights in our general assembly (the principle of “one member, one voice”) and the payout of dividends and variations in share prices are strictly limited. We also adhere to other important principles that recognised cooperatives and social and democratic enterprises have to respect, such as a cap on wage inequality within the organization and a board of directors that takes responsibilities in a collegial manner. You can consult our full statutes here.

FR

La Sonian Wood Coop. est établie comme une société coopérative de droit belge. Nous sommes une entreprise sociale et démocratique et cela se reflète dans nos statuts: tous les membres de la coopérative ont des droits de vote égaux dans notre assemblée générale (le principe “un membre, une voix ”) et le paiement des dividendes et les variations des cours des actions sont strictement limités. Nous adhérons également à d’autres principes importants que les coopératives et les entreprises sociales et démocratiques reconnues doivent respecter, comme un plafonnement des inégalités salariales au sein de l’organisation et un conseil d’administration qui prend et assume les responsabilités de manière collégiale. Vous pouvez consulter nos statuts complets ici.

NL

De Sonian Wood Coop. is opgericht als coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht. We zijn een sociale en democratische onderneming en dit komt tot uiting in onze statuten: alle leden van de coöperatie hebben gelijke stemrechten in onze algemene vergadering (het principe van “één lid, één stem”) en de uitbetaling van dividenden en variaties in aandelenkoersen zijn strikt beperkt. We houden ons ook aan andere belangrijke principes die erkende coöperaties en sociale en democratische ondernemingen moeten respecteren, zoals een plafond voor loonongelijkheid binnen de organisatie en een raad van bestuur die op een collegiale manier verantwoordelijkheden neemt. U kunt hier onze volledige statuten consulteren.

Members

The cooperative has currently three members: 

Walden Project – carpentry company based in Anderlecht dedicated to traditional craftsmanship and sustainability. 

The Urban Ecology Centre Brussels – environmental non-profit organisation that works for the reconciliation of contemporary urban life and vibrant local ecosystems. 

Osmos Foundation – non-profit foundation based in Amsterdam that invests, supports and manages environmental projects in urban settings.

You or your organization desire to become a member, or to invest in the development of our cooperative? Please contact stephan@sonianwoodcoop.be

La coopérative compte actuellement trois membres:

Walden Project – entreprise de menuiserie basée à Anderlecht dédiée à l’artisanat traditionnel et à la durabilité.

Le Centre d’écologie urbaine de Bruxelles – organisation environnementale à but non lucratif qui œuvre pour la réconciliation de la vie urbaine contemporaine et des écosystèmes locaux dynamiques.

Osmos Foundation – fondation à but non lucratif basée à Amsterdam qui investit dans, soutient et gère des projets environnementaux en milieux urbains.

Vous ou votre organisation souhaitez devenir membre et / ou investir dans le développement de notre coopérative? Veuillez contacter stephan@sonianwoodcoop.be

De coöperatie heeft momenteel drie leden:

Walden Project – timmerbedrijf uit Anderlecht dat zich toelegt op traditioneel vakmanschap en duurzaamheid.

Het Urban Ecology Centre Brussels
milieuorganisatie zonder winstoogmerk die werkt aan de verzoening van het hedendaagse stadsleven met dynamische lokale ecosystemen.

Osmos Foundation – stichting zonder winstoogmerk gevestigd in Amsterdam. Investeert in, ondersteunt en beheert milieuprojecten in stedelijke gebieden.

Bent u (of uw organisatie) geïnteresseerd om lid te worden en / of te investeren in de ontwikkeling van onze coöperatie? Neem contact op met stephan@sonianwoodcoop.be

Sonian Wood in the media

Partners